De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Postwin (hierna kortweg Postwin), gevestigd aan de Westblaak 100, 3012 KM Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Westblaak 100
3012 KM Rotterdam
Telefoon: 06- 34 94 90 38
E-mail: info@postwin.nl
KVK: 55021484

Via de website www.postwin.nl van Postwin worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder benoemd. Postwin respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de nieuwe richtlijnen van de AVG. (https://www.privacy-regulation.eu/nl/)

Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens Postwin verzamelt en gebruikt; en met welk doel dit gebeurt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij naar uw persoonsgegevens indien u lid wilt worden. Daarnaast dient u, om in te loggen, uw gebruikersnaam en een door u zelf gekozen wachtwoord in te vullen.

Postwin verklaart de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door u zelf aan ons worden verstrekt (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze website en de informatie die u bij ons opvraagt:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Naam contactpersoon (t.b.v. tenaamstelling factuur en eventuele correspondentie)

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

 • U gebruik laten maken van onze dienstverlening;
 • Het beantwoorden van vragen die door u aan ons worden gesteld;
 • U een factuur toe te sturen voor de jaarlijkse contributie.

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens:

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Na beëindiging van onze dienstverlening worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Minderjarigen

Postwin heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen apoteketgenerisk.com. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

Verstrekking aan derden

Postwin verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens

U kunt uw klantgegevens opvragen en eventueel laten aanpassen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Postwin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@postwin.nl of bel ons via het op de website aangegeven telefoonnummer. Postwin heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Postwin maakt GEEN gebruik van cookies.

Indienen klacht

Postwin wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Opgesteld mei 2018

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.